banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558   การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558 (ที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการประชุมครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15... Read More...
IMAGE โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group... Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW59 CSR

 

CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016 “อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นสุข ภายใต้แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”

1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นสุข ภายใต้แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ก้าวสู่โมเดล : ไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุม CSR-DIW Network forum ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย CSR-DIW โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและให้เกียรติขึ้นเสวนาร่วมกับ นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายวิเชียร อาจองค์ ประธานเครือข่าย CSR-DIW Network ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “Industry-Society Collaboration: CSR Execute for Thailand 4.0”

Download
       เอกสารบรรยาย 

โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เป็นการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ประเทศไทยมีอยู่ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรม ใน S-Curve และ New S-Curve ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องอุปกรณ์อัจริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
  • กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

ท่านดร. สมชายหาญหิรัญ (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) กล่าวว่า การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะต้องเริ่มจากสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ชุมชน และเครือข่าย ในทุกภาคส่วนของประเทศ เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

2

 3  4
 5  6
 7  8