banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558   การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558 (ที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการประชุมครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15... Read More...
IMAGE โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group... Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW59 CSR

 

เปิดรับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2559

Slide1 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับและพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศการขึ้นทะเบียนพนักงานประจำโรงงานที่ดำเนินงานด้าน CSR เป็นบุคคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานในอนาคต

เปิดรับสมัคร CSR-DIW '2559

 กลุ่มที่ 1 CSR-DIW   ปิดรับสมัคร
        คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจและมีศักยภาพในการดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลัก และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด  
 กลุ่มที่ 2 Pre CSR-DIW   ปิดรับสมัคร
         คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจเรียนรู้การดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลัก และเตรียมความพร้อมสำหรับปีต่อไป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 กลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous   ปิดรับสมัคร  
           คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2551-2558 และมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

คุณสมบัติของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

1. โรงงานทุกขนาด ทุกประเภทที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น

      • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      • อุตสาหกรรมยาสูบ

      • กิจการประเภทการพนัน

      • การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

      • ธุรกิจการให้ความบันเทิงผู้ใหญ่

2. โรงงานที่ถูกฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมต่อศาลยุติธรรม และคดียังไม่ถึงที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

1. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ CSR-DIW 2559

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 1 CSR-DIW และกลุ่มที่ 2 Pre CSR-DIW (pdf) 
    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 1 CSR-DIW และกลุ่มที่ 2 Pre CSR-DIW (word)
** ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 (รับจำนวนจำกัด)

3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous (pdf)
    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous (word)
** ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รับจำนวนจำกัดเพียง 300 โรงงาน เท่านั้น!!) หากครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนหมดเวลารับสมัคร ทางโครงการจะปิดรับสมัครทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)
คุณณัฐพร รุ่งรัตน์ , คุณอัญชลี อ่วมพันธ์เจริญ 
โทรศัพท์ : 02 202 4143
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทรศัพท์ : คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์ 081 890 6755 
               คุณภิรญา ปิติภัทรจินดา 087 332 8108
โทรสาร : 02 361 7455

 กลุ่มที่ 1 CSR-DIW และกลุ่มที่ 2 Pre CSR-DIW ส่งใบสมัครที่ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous ส่งใบสมัครที่ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.