banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558   การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558 (ที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการประชุมครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15... Read More...
IMAGE โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group... Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW59 CSR

 


การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

7 1
วันที่ 21 มกราคม 2558 นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องชฎา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
 7 2  7 3
นายศักดา พันธ์กล้า 
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงาน
 นายประสม ดำรงพงษ์ 
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่า
 7 4  7 5
นายสุกิจ อุทินทุ
(รองประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม CSR Club)
บรรยายพิเศษ “ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”SR-DIW
นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร (บริษัทที่ปรึกษา)
บรรยาย :ความรู้เกี่ยวกับ CSR-DIW รายละเอียดกิจกรรมโครงการ หลักเกณฑ์การสมัคร 
และการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 2558)
 7 6  7 7
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดย :
นายวิเชียร อาจองค์ (รองประธานคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW) 
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดย :
นายศุภฤกษ์ แก้วเกตุ (ผู้จัดการแผนกพัฒนาที่ยังยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร) 
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 7 8
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย :นายวัชรินทร์ ทำไธสง (ผู้จัดการผลิตและบริการชัยนาท) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ป่าโมก
 7 9  7 10
 7 11  7 12