banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558   การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 8-1/2558 (ที่ปรึกษารับผิดชอบดำเนินการประชุมครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15... Read More...
IMAGE โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 1 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group... Read More...
IMAGE การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW59 CSR

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

1
2 3

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายทองชัย ชลลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โครงการ CSR-DIW ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการและได้รับการทวนสอบจนได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW

 • กลุ่มที่ 1 CSR-DIW Beginner Award รวมจำนวน 65 รางวัล
 • กลุ่มที่ 2 CSR-DIW Award รวมจำนวน 62 รางวัล
 • กลุ่ม CSR-DIW Continuous Award รวมจำนวน 310 รางวัล

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมจำนวน 8 โรงงาน 8 บูธ โดยมีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 8 บูธ ดังนี้

 1. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 2. บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
 3. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 4. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 5. บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด
 6. บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
 7. บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

download รูปภาพทาง Facebook Fanpage : Csr-diw60

 4  5

 

 

 6  7

 

 

 8  9

 

 

โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1

 

 

โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group Training) กลุ่มที่ กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

download รูปภาพทาง Facebook Fanpage : Csr-diw60

 2  3

นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมโรงงานอุตสหากรรม กล่าวเปิดงาน

นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
ผู้จัดการโครงการ 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

 4  5

นายธีรศาสตร์ แม้นสกุล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ : ภาพรวมมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช 
ผู้จัดการด้านการตรวจประเมินและการรับรองระบบ
บรรยาย : ภาพรวมแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

 6  7

นายธีรศาสตร์ แม้นสกุล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยาย : แนวทางการสานเสวนาชุมชน 
และ 4 คุณลักษณะของแผนงานชุมชน

นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช 
ผู้จัดการด้านการตรวจประเมินและการรับรองระบบบรรยาย : ภาพรวมกฎหมายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่นำมาประยุกต์ใช้กับ CSR-DIW

 6  7

นางสาวภิรญา ปิติภัทรจินดา รองผู้จัดการโครงการ
และนายธีรศาสตร์ แม้นสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยาย : แนวทาง เกณฑ์ และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน (CSR-DIW Report 2560) และมอบหมายภารกิจ

 8  9

 

 10  11

บรรยากาศการอบรม Group Training และการทำกิจกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum) IMPACT Convention Center

1

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum) IMPACT Convention Center

โดยได้รับเกียรติจากดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ กรมโรงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์ ร่วมลงนาม MOU การให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ CSR โดยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับนายไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการ CSR-DIW ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการและได้รับการทวนสอบจนได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW

 • CSR-DIW Award จำนวน 58 รางวัล
 • CSR-DIW Continuous Award จำนวน 368 รางวัล

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมจำนวน 8 โรงงาน 8 บูธ โดยมีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 8 บูธ ดังนี้

 1. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
 2. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
 5. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 6. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 7. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี
 8. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

Download
ภาพกิจกรรม : Facebook Fanpage : csr-diw59

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8

พิธีลงนาม MOU การให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ CSR

 9  10

 

 11  12

การมอบรางวัล CSR-DIW ให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016 “อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นสุข ภายใต้แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”

1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นสุข ภายใต้แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ก้าวสู่โมเดล : ไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุม CSR-DIW Network forum ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่าย CSR-DIW โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและให้เกียรติขึ้นเสวนาร่วมกับ นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนายวิเชียร อาจองค์ ประธานเครือข่าย CSR-DIW Network ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “Industry-Society Collaboration: CSR Execute for Thailand 4.0”

Download
       เอกสารบรรยาย 

โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เป็นการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ประเทศไทยมีอยู่ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรม ใน S-Curve และ New S-Curve ประกอบด้วย

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องอุปกรณ์อัจริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
 • กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
 • กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

ท่านดร. สมชายหาญหิรัญ (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) กล่าวว่า การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะต้องเริ่มจากสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ชุมชน และเครือข่าย ในทุกภาคส่วนของประเทศ เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

2

 3  4
 5  6
 7  8
   

โครงการได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

1

 

โครงการได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

Download

- รูปถ่ายกิจกรรม ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pages/Csr-Diw59

เอกสารประกอบการบรรยาย

 2  3

กล่าวเปิดงาน 
โดย นายอภิจิณ โชติกเสถียร 
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กล่าวรายงาน 
โดย นายเดชา พิมพิสุทธิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 4  5

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกับการบูรณาการงาน 
เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำ CSR ในระดับอาเซียน 
โดย นายวิเชียร อาจองค์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW Network

บรรยาย : ทิศทาง CSR ระดับประเทศ 
โดย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ 
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

 6  7

บรรยาย : CSR-DIW Best Practice 
ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดย นายยงยุทธ สุภาเนตร หัวหน้าแผนก CSR
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บรรยาย : CSR-DIW Best Practice ด้านสิ่งแวดล้อม
โดย นายสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

 8  9

บรรยาย : CSR-DIW Best Practice ด้านแรงงาน 
โดย นายนิธิกร ศาตากร 
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยาย : CSR-DIW Best Practice ด้านผู้บริโภค
โดย นายภานุวัฒน์ ยีหวังเจริญ 
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

 10  11

 

 12  13